Saturday, December 25, 2010

Archbishop of America Demetrios on Christmas 2010


25 Δεκεμβρίου 2010

Χριστούγεννα

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός

(Ὕμνος Ὄρθρου Χριστουγέννων)Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώ-χους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στή λαμπρή Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἑορτάζουμε ἕνα ἀληθινά θαυμαστό γεγονός κατά τό ὁποῖο ὁ Θεός, ἐν τῇ ἀπείρῳ καί θαυμαστῇ χάριτι Αὐτοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καί μᾶς χάρισε διαρκῆ ἐλπίδα, νέα ζωή καί αἰώνια σωτηρία. Ἡ ἁγία γέννηση τοῦ Σωτῆρος μας στή Βηθλεέμ ἔγινε σέ συγκεκριμένο χρόνο, ἀλλά ἡ Σάρκωσή Του καί ἡ σημασία της γιά τή λύτρωσή μας εἶναι διαχρονική. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος τῆς Δόξης καί ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλέων ὁ ὁποῖος διακρατεῖ τό σύμπαν μέ τόν λόγο τῆς δυνάμεώς Του, ἔγινε ἄνθρωπος οὕτως ὥστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά λυτρωθοῦμε, νά ἀνακαινισθοῦμε, νά ἑνωθοῦμε μέ Αὐτόν, καί νά καταστοῦμε συμπολίτες τῶν Ἁγίων καί μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ Θεοῦ.

Τό μέγεθος καί τό βάθος τοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀδύνατον νά κατανοηθῇ ἀλλά τό μήνυμά της εἶναι σαφέστατο καί ἀληθινό. Πρόκειται περί μηνύματος χάριτος, ἐλπίδος καί σωτηρίας γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα καί τόν δημιουργηθέντα κόσμο. Εἶναι μήνυμα γιά τό ὁποῖο πανηγυρίζουμε ἐνῶ συγχρόνως τό μοιραζόμεθα αὐτή τήν ἁγία ἡμέρα, εἶναι μήνυμα-πρόσκληση στούς συνανθρώπους μας νά ἔλθουν καί νά ἴδουν αὐτό τό ὁποῖο ὁ Δημιουργός καί Θεός μας ἔχει κάμει γιά μᾶς.

Τήν νύχτα τῶν Χριστουγέννων, οἱ ἄγγελοι ἐμφανίσθηκαν μέσα στήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί ἀνήγγειλαν τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ στούς ποιμένες. Ἀπαντῶντας οἱ ποιμένες εἶπαν: Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός (Λουκ. 2:15). Ἀποδεχόμενοι τήν πρόσκληση νά συμμετάσχουν σ’ αὐτό τό ἔνδοξο γεγονός, ἦλθαν καί εἶδαν τόν νεογέννητο Χριστό, καί ἔκθαμβοι ἀπ’ αὐτά τά ὁποῖα ὁ Θεός εἶχε κάμει γιά τή σωτηρία μας, ἔφυγαν δοξάζοντες καί αἰνοῦντες τόν Θεόν ἐπί πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καί εἶδον (Λουκ. 2:20).

Ἀμέσως μετά τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος, σοφοί ἄνδρες, Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν, εἶδαν ἕνα μυστηριῶδες ἄστρο καί ἀκολουθῶντας το ἦλθαν ἀναζητῶντας τόν Βασιλέα ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε στήν Ἰουδαία. Μαθαίνοντας περί τοῦ τόπου γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἦλθαν καί εἶδαν τό βρέφος Ἰησοῦν, Τοῦ προσέφεραν δῶρα καί Τόν προσκύνησαν. Ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκληση πού ἔγινε σ’ αὐτούς διά τοῦ σημείου τοῦ ἄστρου, ἦλθαν καί συνάντησαν Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος θά ἐγένετο μεγάλος ἡγέτης τοῦ λαοῦ Του ὅπως προεῖπαν οἱ προφῆτες (Ματθ. 2:1-12).

Ὅπως οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ καί οἱ ἐξ Ἀνατολῶν Μάγοι δέχθηκαν τήν πρόσκληση νά ἔλθουν καί νά ἴδουν τό ὑπέροχο θαῦμα τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καί ἐμεῖς προσκαλούμεθα σ’ αὐτή τήν μεγάλη Ἑορτή νά ἔλθουμε καί νά συναντήσουμε τόν Χριστό καί νά δοῦμε τό μεγάλο καί θαυμάσιο ἔργο τό ὁποῖο ἔκαμε Ἐκεῖνος γιά μᾶς καί γιά τή σωτηρία μας. Τήν ἡμέρα αὐτή ἐρχόμεθα καί βλέπουμε τό λαμπρό φῶς τῆς ἀληθείας καί τῆς φεγγοβόλου ζωῆς πού διαπερνοῦν τό σκοτάδι καί τήν ἀπελπισία τοῦ κόσμου μας. Ἀκοῦμε μήνυμα ἐλπίδος καί χάριτος τό ὁποῖο κατασιγάζει ὅλες τίς ἄλλες σκέψεις καί δραστηριότητες καί κατευθύνει τίς καρδιές καί τίς διάνοιές μας σ’ Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος ἔχει ἔλθει γιά νά φέρῃ εἰρήνη καί ἀσφάλεια. Ἐρχόμεθα στόν Χριστό καί συναντοῦμε δικαιοσύνη, ἁγιότητα καί ἀγάπη καί διαπιστώνουμε πόσο αὐτά εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά ἔχουμε ἀλήθεια καί περίσσεια ζωῆς.

Καλούμεθα, ἐπίσης, νά μοιρασθοῦμε τήν χαρά μας ἐν Χριστῷ καί νά προσφέρουμε αὐτή τήν πρόσκληση σέ ὅλους. Εἴμεθα οἱ φορεῖς τῆς καλῆς εἰδήσεως αὐτῶν πού ἔκαμε ὁ Θεός γιά μᾶς ὑπερνικώντας τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Εἴμεθα οἱ ἀγγελιαφόροι πού ἐπαναλαμβάνουν στόν κόσμο τήν δοξολογία τῶν ἀγγέλων κατά τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ! (Λουκ. 2:14). Εἴμεθα αὐτοί πού ὅπως τό ἄστρο τῆς Ἀνατολῆς ὁδήγησε τούς Μάγους, καλούμεθα νά ὁδηγήσουμε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀποζητοῦν νά ἔλθουν καί νά δοῦν τόν Χριστό νά ἔλθουν καί νά δοῦν Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος φέρει ζωή καί ἐλπίδα, εἰρήνη καί χαρά στήν κάθε καρδιά ἡ ὁποία Τόν δέχεται. Εἴμεθα αὐτοί οἱ ὁποῖοι καλούμεθα νά συγκεντρώσουμε ὅλο τόν λαό τοῦ Θεοῦ στόν οἶκο Του, γιά νά συναντήσῃ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, Ἑορτή τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγάπης, ἀπευθύνω σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας τίς θερμότατες εὐχές μου γιά μία ὑπέροχη ἡμέρα λατρείας καί ἀδελφοσύνης γεμάτη μέ τήν εἰρήνη καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἄς προσφέρουμε μαζί τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Κύριό μας γιά ὅ,τι ἔκαμε γιά μᾶς μέσῳ τῆς ἐνδόξου Σαρκώσεώς Του. Ἄς ἀπευθύνουμε ἐπίσης τήν πρόσκληση σέ ὅλους νά ἔλθουν καί νά δοῦν τήν δόξα τοῦ γεννηθέντος Κυρίου.Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

His All Holiness messsage on Christmas to All Orthodox
BARTHOLOMEW

By the Mercy of God
Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch
To the Plenitude of the Church
Grace, Peace and Mercy
from the Savior Christ Born in Bethlehem
* * *


Beloved brother concelebrants and blessed children in the Lord,

Within the somber atmosphere that recently prevails throughout the world with the diverse affliction of the financial, social, moral and especially spiritual crisis, which has created increasing frustration, bitterness, confusion, anxiety, disappointment and fear among many people with regard to the future, the voice of the Church sounds sweet:

Come, O faithful, let us raise our minds to things divine and behold the heavenly condescension that has appeared to us from above in Bethlehem … (Hymn from the 6th Hour, Christmas)

The unshakeable belief of Christians is that God does not simply or indifferently observe from above the journey of humanity, which He has personally created according to His image and likeness. This is why the incarnation of His only-begotten Son and Word was from the very beginning His “good will,” His original intention. His “pre-eternal will” was precisely to assume in His person, in an act of extreme love, the human nature that He created in order to render it “a participant of divine nature.” (2 Peter 1.4) Indeed, God willed this prior to the “fall” of Adam and Eve, even before their very creation! Following the “fall” of Adam and Eve, the “pre-eternal will” of the Incarnation embraced the Cross, the Sacred Passion, the Life-giving Death, the Descent into Hades, and the Resurrection after three days. In this way, the sin that infiltrated human nature thereby infecting everything and the death that surreptitiously penetrated life were completely and definitively dispelled, while humanity was able to enjoy the fullness of the Paternal and eternal heritage.

However, the divine condescension of Christmas is not restricted to things related to eternity. It also includes things related to our earthly journey. Christ came into the world in order to spread the good news of the Kingdom of Heaven and to initiate us into this Kingdom. Yet, He also came in order to help and heal human weakness. He miraculously and repeatedly fed the multitudes who listened to His word; He cleansed lepers; He supported paralytics; He granted light to the blind, hearing to the deaf and speech to the dumb; He delivered the demonized of impure spirits, resurrected the dead, supported the rights of the oppressed and abandoned; He condemned illegal wealth, heartlessness to the poor, hypocrisy and “hubris” in human relations; He offered Himself as an example of voluntary self-emptying sacrifice for the sake of others!

Perhaps this dimension of the message of divine incarnation should be particularly emphasized this year. Many of our friends and colleagues are experiencing terrible trials from the current crisis. There are countless numbers of unemployed, nouveau poor, homeless, young people with “cropped” dreams. Nevertheless, Bethlehem is translated as a “House of Bread!” Therefore, as faithful Christians, we owe all of our troubled brothers and sisters not only the “essential bread” – that is to say, Christ, who lies in swaddling clothes in the simple manger of Bethlehem – but also the daily tangible bread of survival and all that “pertains to the bodily needs.” (James 2.16) Now is the time for a practical application of the Gospel message with a dignified sense of responsibility! Now is the time for a clear and exact implementation of the words of the Apostle: “Show me your faith with works!” (James 2.18) Now is the time and the opportunity for us “to raise our minds to things divine” to the height of the royal virtue of Love, which brings us closer to God.

This is what we proclaim to all the children of the Ecumenical Patriarchate from this sacred and martyric See, the Church of the Poor of Christ, and we invoke upon all of you the divine condescension and the boundless mercy, as well as the peace and grace of the Only-Begotten Son and Word of God, who for our sake was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary. To Him belong the glory, power, honor and worship, with the Father and the Spirit, to the ages of ages. Amen.

At the Phanar, Holy Christmas 2010
+ BARTHOLOMEW of Constantinople
Your fervent intercessor before God

Christmas Eve at The Archdiocesan Holy Trinity Cathedral, NYCDecember 25, 2010
The Nativity of Christ

Come, O faithful, and let us see where Christ is born!
(Orthros Hymn of the Feast)

To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

On this glorious Feast of the Nativity of Christ we celebrate a truly wondrous event in which God, in His infinite and marvelous grace, became man bringing us enduring hope, newness of life, and eternal salvation. The holy birth in Bethlehem of our Savior occurred at a specific time, but His Incarnation and its significance for our redemption are timeless. The Son of God, the Lord of Glory and King of kings who upholds the universe by His word of power, became man so that we human beings might be redeemed, renewed, united with Him, and become fellow citizens with the Saints and members of God’s household.

The magnitude and the depth of the event of the Nativity of Christ are impossible to grasp, but yet its message is clear and true. It is a message of grace, hope, and salvation to all humanity and all of the created order. It is a message which we both celebrate and share on this sacred day, an invitation to “come and see” what our loving Creator and God has done for us.

On the night of the Nativity, the angels appeared in the glory of God and announced the birth of Christ to the shepherds. In response they said, “Let us go…and see this thing that has happened.” Accepting the invitation to participate in this glorious event, they came and saw the newborn Christ, and becoming amazed by what God had done for our salvation, went away glorifying and praising Him for all that they had seen and heard (Luke 2:8-20).

Following the Nativity, wise men in the East saw a mysterious star and following it came seeking the King who was born in Judea. Upon learning of the place of the birth of the Lord, they came and saw the Christ child, offered Him gifts, and worshipped Him. Responding to the invitation presented to them in the sign of the star, they came and encountered the One who would be a great ruler of His people as foretold by the prophets (Matthew 2:1-12).

As the shepherds and wise men received the invitation to “come and see” the superb miracle of the Incarnation of God, so too we are invited on this great feast to come and encounter Christ, and to see the great and marvelous work He has done for us and our salvation. On this day we come and see the brilliant light of truth and life shining through the darkness and despair of our world. We hear a message of hope and grace that causes us to cease all other thoughts and activities and direct our hearts and minds to the One who has come to bring us peace and assurance. We come to Christ and see justice, holiness, and love and realize the necessity of these for true and abundant life.

We are also called to share our joy in Christ and to offer this invitation to everyone. We are the bearers of the good news of what God has done for us in defeating sin and death. We are the messengers shouting to the world as did the angels, “Glory to God in the highest!” We are, as the star of the East did to the Magi, to lead all who are searching to come and see Christ, to come and see the One who brings life and hope, peace and joy into every heart that receives Him. We are the people who are called to gather all God’s people to His home, to an encounter with our Lord Jesus Christ.

On this blessed Christmas Feast of joy and love, I offer to you and your families my wishes for a beautiful day of worship and fellowship filled with peace and the presence of God. May we offer together our gratitude to our Lord for what He has done for us through His glorious Incarnation. May we also offer an invitation to all to come and see the glory of the Lord.


With paternal love in Christ,

†DEMETRIOS
Archbishop of America