Sunday, September 11, 2011

WTC, September 11, 2011. Tris-Agion Service at Ground Zero for St. Nicholas Greek Orthodox Church lost on 911.
Τρισάγιο στο Ground Zero στο νότιο Μανχάτταν, κοντά στο σημείο που βρισκόταν ο ναός του Άγίου Νικολάου, που καταστράφηκε κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 τέλεσε το απόγευμα χθες, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος. Παρέστησαν ενορίτες της ιστορικής κοινότητας, μαζί με τον ιερέα τους Ιωάννη Ρώμα. Νωρίτερα, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας ο Αρχιεπίσκοπος έψαλε επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου.

GANP/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
WWW.PANAGOS.COM

H.E. Archbishop Demetrios of America Officiated at the memorial and Tri-Agion Service at the Holy Trinity Cathedral in NY for 911 victims.
Memorial Service at the Holy trinity Archdiocesan Cathedral Officiated by H.E. Archbishop Demetrios of America assisted by Bishops Savas of Troas, and Andonios of Phasiane.
GANP4NEWS
WWW.PANAGOS.COM

Τρισάγιο στο Ground Zero στο νότιο Μανχάτταν, κοντά στο σημείο που βρισκόταν ο ναός του Άγίου Νικολάου, που καταστράφηκε κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 τέλεσε το απόγευμα χθες, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος. Παρέστησαν ενορίτες της ιστορικής κοινότητας, μαζί με τον ιερέα τους Ιωάννη Ρώμα. Νωρίτερα, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας ο Αρχιεπίσκοπος έψαλε επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. GANP/ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Thursday, September 8, 2011

Message by The Holy Eparchial Synod, Greek Orthodox Archdiocese of America


Protocol 161/11

September 11, 2011


The Holy Eparchial Synod of the Greek Orthodox Archdiocese of America

To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

On this Sunday, the tenth anniversary of the tragic events of September 11, 2001, we address you in the faith, love and hope that we share in our Lord Jesus Christ. As we gather in our places of worship on this day, we cannot help but call to mind the dreadful acts of terrorism and the tremendous destruction that shocked the entire world and burdened every heart with pain and sorrow. As we now pause on this solemn anniversary to remember the nearly three thousand innocent lives lost that day, among whom were many Orthodox brothers and sisters, let us also remember the great acts of self-sacrifice, heroism, and compassion that can never be forgotten, as so many offered their lives for the safety and well being of others. And let us remember our church of Saint Nicholas, the only house of worship destroyed on that day of hatred, and for which we lovingly and unceasingly work to rebuild at Ground Zero.

We ask all of the parishes of the Holy Archdiocese of America to conduct a memorial service at the end of the Divine Liturgy today, and to join with others throughout this nation and the world in recognizing this as a solemn day of remembrance, as we offer prayers for the eternal memory and repose of the innocent victims of the barbaric attacks and for those who heroically fell in the line of duty attempting to help others and save lives. We shall continue to offer prayers for and ministry to the families who lost loved ones on that day. In the years that have followed the tragic events of September 11, 2001, so many of you have given generously to meet the needs of these families. We give thanks to God for this outpouring of compassion that is a genuine expression of faith in Him and an offering of consolation and assistance to so many.

On this tenth anniversary of September 11, 2001, as we remember with faith and love the fallen and those who lost so much, we also affirm our hope for the future, enshrining this hope in the rebuilding of Saint Nicholas Church. While we cannot bring back except in memory those who perished that day, we can bring back our Church as a visible sign that hatred can never conquer love, and evil can never defeat good. I call upon all of you to offer fervent prayers for the victims – both dead and living, and prayers that our efforts to rebuild Saint Nicholas will soon come to fruition. From the smoldering ruins of that horrific day, may the Lord give us glory instead of ashes (Isaiah 61:3) so that all people may find solace, peace and recollection in the new Saint Nicholas edifice that will rise at Ground Zero, and know the peace of God which surpasses all understanding (Philip. 4:7) which comes only from our Lord Jesus Christ.

With paternal love in Christ,

†DEMETRIOS
Archbishop of America

-------www.panagos.com-------
GANP4NEWS PHOTOS

Conspiracy at Ground Zero? Why Port Authority does not let St. Nicholas be rebuilt?.
On September 11, 2001 The World was attacked, NYC was attacked, USA was attacked, and the Greek Orthodox Church here in America was attacked. St. Nicholas Greek Orthodox Church which stood at the feet of the twin towers for almost a century was destroyed by the gross and sneaky attack on America by the fearless enemy. Ten years later, on the eve of the 10th Anniversary of that ugly day everyone has forgotten St. Nicholas Church, the only Religious structure that was destroyed. The white Church, with a cross on top was leveled, sunken many feet below ground, yet the voices of the lawmakers have gotten lower and lower till you cannot hear them. Yes the voices that said just after 9-11 we will rebuild the Church, members of the Port Authority, and many other lawmakers. Now noboby cares. Why? Does the cross frighten them? We need answers, and as Citizens of this Country, Residents of this State, and laborers of this City we have to be heard. Lets unite and send these Politicians a message: "LETS REBUILT ST. NICHOLAS NOW".

Monday, September 5, 2011

Liturgy at St. George Greek Orthodox Church, Norwalk, Conn. by Archbishop DemetriosNorwalk, Conn. His Eminence Archbishop Demetrios of America, Officiated at the Liturgy at St. George Greek Orthodox Church in Norwalk Conn. in attendance of The Pan Pontian Federation of USA and Canada who celebrated their 30th year in existance and the 100 years presence in Norwalk, Conn. His Eminence performed a Memorial Service for those who lost their lives in Pontos and for the Living.
GANP4NEWS
WWW.PANAGOS.COM

Saturday, September 3, 2011

The message of the Synaxis of Prokathimenon at the Phanar Sept. 1-3, 2011.
September 3, 2011

Οι Προκαθήμενοι των πρεσβυγενών Ορθοδόξων Πατριαρχείων και της παλαιφάτου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Κύπρου προς το πλήρωμα των Εκκλησιών των και προς κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως.

Αδελφοί αγαπητοί και τέκνα προσφιλή, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε!
«Ευχαριστούμεν τω Θεώ πάντοτε περί πάντων υμών μνείαν υμών ποιούμενοι επί των προσευχών ημών, αδιαλείπτως μνημονεύοντες υμών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Α’ Θεσ. 1, 2-3).

Ακολουθούντες την προτροπήν του Αποστόλου, καθ’ ην εν τη Εκκλησία του Χριστού «είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη» (Α’ Κορ. 12, 26), συνήχθημεν εις την καθέδραν του ιστορικού και μαρτυρικού Οικουμενικού Πατριαρχείου τη προσκλήσει και υπό την προεδρείαν του εν ημίν πρώτου τη τάξει και τη τιμή, δια να βιώσωμεν και διαδηλώσωμεν την συνέχουσαν ημάς αγάπην του Χριστού (Β’ Κορ. 5,14) πάντοτε, και ιδιαιτέρως όλως εν ημέραις πειρασμών και θλίψεων.

Συνήλθομεν ενταύθα επί το αυτό οι έχοντες την ευθύνην της ηγεσίας και διαποιμάνσεως των παλαιφάτων και ιστορικών Εκκλησιών, τας οποίας ίδρυσαν οι Απόστολοι του Χριστού και ανεκήρυξαν αυτοκεφάλους αι Οικουμενικαί Σύνοδοι της μιας αδιαιρέτου Εκκλησίας, εις αναβίωσιν έθους παλαιού, και προς ανταλλαγήν σκέψεων και αντίδοσιν αγάπης και στηριγμού εξ αφορμής όσων συμβαίνουν κατ’αυτάς εις τον ιστορικόν χώρον της γεωγραφικής περιοχής, εις την οποίαν η πρόνοια του Θεού έταξε τας Εκκλησίας μας από αρχαιοτάτων χρόνων.

Κατά θείαν πρόνοιαν, η Εκκλησία του Χριστού εγεννήθη ως ιστορική πραγματικότης εις τον χώρον της καλουμένης Μέσης Ανατολής. Ο ιδρυτής και το θεμέλιόν της Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εγεννήθη κατά σάρκα εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας (Ματθ. 2,1), όπου εξέλεξε τους Δώδεκα μαθητάς και αποστόλους Του και τους απέστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιόν Του αρχικώς εις τον χώρον εκείνον (Ματθ. 10,6), όπου έπαθε και ανέστη, και όπου ιδρύθη η πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων, και από εκεί εις «πάντα τα έθνη» (Ματθ. 28,19). Εις τον χώρον αυτόν ιδρύθησαν και διέλαμψαν τα πρώτα μεγάλα κέντρα του Χριστιανισμού, αι Εκκλησίαι της Αλεξανδρείας, της Αντιοχείας, των Ιεροσολύμων και της Κύπρου, και εθεμελιώθη το σύστημα της όλης ενιαίας και αδιαιρέτου Εκκλησίας.

Εις τον χώρον τούτον έχει βαθείας τας ρίζας της η Εκκλησία του Χριστού, όλως δε ιδιαιτέρως η αγία Ορθόδοξος Εκκλησία. Ο χώρος αυτός καθηγιάσθη με το αίμα των μαρτύρων της Ορθοδόξου πίστεως και τα δάκρυα των οσίων της. Ουδείς έχει το ηθικόν δικαίωμα να παραβλέψη τούτο, και κάθε κοσμική δύναμις υποχρεούται να το σεβασθή. Οι ανήκοντες εις τας εκεί Ορθοδόξους Εκκλησίας χριστιανοί ευρίσκονται εκεί από αιώνων, και ουδεμία «εθνοκάθαρσις» η «θρησκειοκάθαρσις» δύναται να τους μετακινήση η να δυσχεράνη καθ’οιονδήποτε τρόπον την εκεί ελευθέραν διαβίωσιν και δράσιν των, χωρίς να παραβή τα πλέον στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακολουθούσα την Βιβλικήν αρχήν «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής» (Ψαλμ. 23,1), ουδέποτε ημπόδισε λαούς άλλων θρησκευτικών πιστευμάτων να συμβιώσουν με αυτήν ειρηνικώς εις τον ίδιον χώρον. Και όταν ακόμη άλλα θρησκεύματα δια της βίας κατέκτησαν τον χώρον της από αιώνων διαβιώσεώς της ευρήκε τρόπους προσαρμογής και συνυπάρξεως ειρηνικώς μετά των ετεροθρήσκων. Η μισαλλοδοξία ουδέποτε εχαρακτήρισε την Ορθόδοξον Εκκλησίαν.

Ατυχώς, εις την εποχήν μας ανεπτύχθη και έχει οξυνθή ο φόβος του Άλλου, του διαφορετικού. Θύμα αυτής της καταστάσεως τείνουν να γίνουν και αυτοί οι ίδιοι οι χριστιανοί, ιδιαιτέρως εις τον χώρον της Μέσης Ανατολής. Εις πολλάς περιπτώσεις οι χριστιανοί αντιμετωπίζονται ως πολίται «δευτέρας κατηγορίας». Εις άλλας περιπτώσεις βεβηλώνονται η και καταστρέφονται οι τόποι της λατρείας των, οι οποίοι ενίοτε αποτελούν σπουδαία μνημεία πολιτισμού, η περιορίζεται η τέλεσις των θρησκευτικών ακολουθιών των και η εκπαίδευσις του κλήρου. Εις όλα αυτά προστίθενται κατά καιρούς και επιθέσεις βίας φονικής κατά των χριστιανών, προερχομένης από ακραίους φανατικούς θρησκευτικούς κύκλους. Αυτονόητον βεβαίως είναι ότι και οι χριστιανοί, οπουδήποτε και αν ευρίσκωνται, υποχρεούνται να σέβωνται τους τόπους λατρείας των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

Οι Ορθόδοξοι πιστεύομεν εις τον λόγον της Γραφής «η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον» (Α’ Ιωάν. 4,18). Δεν φοβούμεθα τον Άλλον, οιαδήποτε και αν είναι η πίστις του. Τον εναγκαλιζόμεθα ως αδελφόν, και αναμένομεν να πράξη και αυτός το ίδιον δι’ημάς. Αλλά και δεν παύομεν να αξιώμεν την προστασίαν, την οποίαν δικαιούμεθα από τα κράτη, εις τα οποία διαβιούμεν. Τούτο, πιστεύομεν, είναι η μόνη λύσις των προβλημάτων της πολυπαθούς περιοχής της Μέσης Ανατολής, αλλά και όλου του κόσμου.

Ας εντείνωμεν, λοιπόν, τον διαχριστιανικόν και τον διαθρησκειακόν διάλογον της καταλλαγής. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον έχει ήδη από ετών καθιερώσει τον διαθρησκειακόν διάλογον μετά των άλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών, συμφώνως και προς την σχετικήν απόφασιν της Γ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1986). Επικροτούμεν και στηρίζομεν την προσπάθειαν αυτήν, ιδιαιτέρως εις τας δυσκόλους αυτάς ημέρας, κατά τας οποίας συνταράσσει η βία την περιοχήν, εις την οποίαν ηκούσθη το πρώτον η εντολή της αγάπης και το μήνυμα της ειρήνης.

Απευθυνόμενοι, λοιπόν, προς τους εν τη Μέση Ανατολή και τους ανά τον κόσμον πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτας τους καλούμεν εις την εκπόνησιν αρχών και δεσμεύσεων ειρηνικής συμβιώσεως των πιστών των διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων, και δηλώνομεν αλληλέγγυοι προς όσους υφίστανται διακρίσεις, βίαν και διωγμούς. Συμπάσχομεν με τους ταλαιπωρουμένους από τας εκρήξεις βίας αδελφούς, με τα αθώα θύματα των πολεμικών συγκρούσεων και με τα πλήθη των ανθρώπων, οι οποίοι υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τας εστίας των και να ακολουθήσουν τον σκληρόν δρόμον της μεταναστεύσεως. Κατανοούμεν την επιθυμίαν και ανάγκην των λαών δια πολιτικήν ελευθερίαν και προστασίαν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των και καλούμεν τας αρμοδίας κυβερνήσεις να προβούν αμέσως εις την πλήρη εξασφάλισιν των δικαιωμάτων τούτων. Η Εκκλησία δεν αναμειγνύεται εις την πολιτικήν, αποδίδουσα «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» (Ματθ. 22,21). Η πολιτική ως μέθοδος αντιμετωπίσεως των προβλημάτων του ανθρώπου ανήκει εις άλλους, και όχι εις την Εκκλησίαν. Τα προβλήματα όμως καθ’εαυτά και αι βασικαί ανθρωπολογικαί και κοινωνιολογικαί αρχαί της αντιμετωπίσεώς των δεν είναι δυνατόν να αφήνουν αδιάφορον την Εκκλησίαν, ιδιαιτέρως όταν προσβάλλωνται η κινδυνεύουν η αξιοπρέπεια και η ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου ως «εικόνος του Θεού» (Γεν. 1,26) και η «καλή λίαν» δημιουργία Του (Γεν. 1,31).

Το τελευταίον τούτο σημείον της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος τείνει να υποτιμηθή και να θεωρηθή δευτερευούσης σημασίας υπό την ασφυκτικήν πίεσιν των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, τα οποία ταλανίζουν σήμερον την περιοχήν της Μέσης Ανατολής. Αλλ’η αντίληψις αυτή και εσφαλμένη είναι και επικίνδυνος.

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος θα εκμηδενίση τελικώς τα τυχόν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από οιανδήποτε πολιτικήν αλλαγήν, δια την οποίαν διεξάγονται σήμερον αγώνες επί τιμή αίματος πολλών. Τούτο μας ωδήγησεν εις την απόφασιν να υιοθετήσωμεν την πρότασιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως προετοιμάσωμεν και πραγματοποιήσωμεν συντόμως συνάντησιν θρησκευτικών ηγετών της περιοχής, κατά την οποίαν θα συμφωνηθή και θα διακηρυχθή εν είδος οικολογικής «Χάρτας της Μεσογείου». Δια του τρόπου αυτού η Ορθόδοξος Εκκλησία όχι μόνον θα εκπληρώση χρέος της έναντι της δημιουργίας του Θεού, αλλά και θα συμβάλη εις την ειρηνικήν συνύπαρξιν και συνεργασίαν των θρησκειών της σπαρασσομένης σήμερον από συγκρούσεις περιοχής της Μεσογείου.
Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,

«Η θλίψις υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου καταισχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκκέχυται εν ταις καρδίαις ημών» (Ρωμ. 5, 3-5).

Η σκέψις και η καρδία μας είναι πλησίον όλων όσοι σήμερον υποφέρουν δεινώς εις την περιοχήν των Εκκλησιών μας, όσοι στερούνται της ελευθερίας των και των θρησκευτικών δικαιωμάτων των εις όλον τον κόσμον, ιδιαιτέρως δε εις την περιοχήν της Μέσης Ανατολής. Οι θρησκευτικοί ηγέται, οιασδήποτε πίστεως και αν είμεθα, έχομεν χρέος να συμβάλωμεν με όλας τας δυνάμεις μας εις την ειρηνικήν συνύπαρξιν όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων εις την περιοχήν της Μέσης Ανατολής. Ο χώρος ούτος πρέπει και δύναται να καταστή χώρος ειρήνης και φιλίας όλων των ανθρώπων.

Ταύτα από του Κέντρου τούτου της Ορθοδοξίας διαμηνύοντες προς κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως ασπαζόμεθα και επευλογούμεν πάντας εν αγάπη.
Εν Φαναρίω, τη 2α Σεπτεμβρίου 2011.
GANP4NEWS
WWW.PANAGOS.COM
WWW.AMEN.GR

Thursday, September 1, 2011

Synaxis at The Ecumenical Patriachate led by His All Holiness Ecumenical Patriarch
Υπό την προεδρεία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ξεκίνησαν σήμερα, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011 και ολοκληρώνονται το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011, στο Φανάρι οι εργασίες της Σύναξης των Προκαθημένων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Κύπρου. Συμμετέχουν οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας, Θεόδωρος και Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος και εκπροσωπώντας τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιγνάτιο, ο Επίσκοπος Απαμείας Ισαάκ.

GANP/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
www.panagos.com